Referat af bestyrelsesmøde i Assens sejlklub tirsdag den 5. september

Afbud: Klaus Bøggild

Fraværende: Henrik Larsen

Mødet indledtes med besøg af Anders Lilhav, DGI Fyn, der fortalte om kommunens tilbud til foreninger: Boost din forening. Vi fandt, at det var et godt tilbud og besluttede at tage imod det. Det indebærer, at vi holder flere møder med en repræsentant fra kommunen (samlet varighed ca 10 – 12 timer), der hjælper os med at afklare vore stærke og svage sider og hvor vi vil sætte ind med henblik på udvikling af foreningen. Vi fandt efterfølgende at den 11/10 var en mulig dag til opstart af projektet, alternativt den 12. Vi diskuterede hvor bredt vi skulle invitere resursepersoner/ medlemmer af sejlklubben til at deltage. Enighed om at flere end bestyrelsen ønskes involveret, og forslag om at næstformændene i udvalgene, et par stykker fra mandagsholdet og instruktørerne i sejlerskolen evt. ungdomsafdelingen skulle inviteres med. Lars laver introduktion og sender den rundt. Birthe kontakter Anders angående dato for opstart. (Dette er gjort: afdelingsleder Jesper Larsson kommer den 11 oktober 18 – 21. Der bliver et opsamlingsmøde for de deltagende foreninger den 30/11, som vi ligeledes deltager i.

1. Referater fra de 2 seneste møder godkendes.

2. Aktuelt ved formand / bestyrelsen. Lars uddelte materiale om klubkonference i DS den 17 – 18 /11. Der var ikke umiddelbart nogen, der meldte sig til at deltage, interesserede kan henvende sig til Lars. Forretningsudvalget holder møde i næste uge. Referat herfra udsendes til bestyrelsen. Der bliver svømning i Tommeruphallen i år. (Hårby under ombygning) Birthe har haft kontakt til roklubben om at slå os sammen, men de var ikke interessere, idet de kun svømmer 1 gang pr måned og laver svømmeprøver, som kræver god plads og ingen legende børn. Datoer for svømning lægges ind i kalenderen, og annonceres i bladet. Vi skal have overdraget de 50.000 kr. fra Fynske bank til Rib båden. Det foreslås at gøre det til juniorafdelingens Feva stævne gerne med presse til stede. Lars kontakter banken.


3. Orientering og nyt fra udvalgene


1: forretningsudvalg / bestyrelse

Økonomi udsættes

Hans oplyser, at vi er 255 medlemmer. Erik har stadig ikke lavet sponsorlister/plan for henvendelse til sponsorer. (Klubben har brug for pengene!) Erik lover at lave det til næste møde.

Havnens dag: der har været et evalueringsmøde: manglede opbakning fra ungdomsafdelingens instruktører. Der var 7 både stillet til rådighed fra vores klub til åben båd, men desværre ikke ret mange besøgende. På evalueringsmødet blev det besluttet at forsøge at involvere hele byen næste år og arbejde på mere synlighed, havnens dag fastsættes af DS og bliver næste år lørdag den 9. juni.

2: Uddannelsesudvalget. Fra udvalget er oplyst at der er udsendt indbydelse til vinterens duelighedskursus- teori. Der er sidste tilmelding den 11 september og p.t. ikke tilstrækkeligt med tilmeldte til at der gennemføres undervisning.

3: Aktivitetsudvalget: Udgår

4: Bladudvalget: Der bliver lavet blad i sep, okt, nov, dec, i alt 9 i år. Der opfordres til at indlevere stof til Hans. Bladet vil i 2018 blive erstattet af nyhedsbreve samt 2 årlige blade. Hans stopper i bladudvalget ved årsskiftet. Ang. hjemmesiden har Hans været i dialog med Klubmodul om, at de skal gøre den færdig. Hans afventer svar en af de nærmeste dage.

5: Materieludvalg: Det blev drøftet om det kunne være en mulighed, at mandagsholdet også varetager materieludvalgets opgaver. Der skal findes en afklaring på dette, samt hvem der skal være kontaktperson evt. bestyrelsesmedlem, da Hans stopper.

6: Klubhusudvalg: også her skal findes en løsning, idet Hans stopper.

7: Seniorudvalg: Bjarne orienterede om planlagte arrangementer i efteråret, de kan ses på hjemmesiden. Bents indslag i morgen udsættes til næste gang.

8: Ungdomsudvalg: Lone har ansøgt om overnatning i klubhuset til Feva stævnet i oktober. Det er samme weekend som Brummers cup, så de to udvalg må være fleksible ang. brug af lokaler.

9: kapsejladsudvalget: Der holdes NM for Wayfarer i 2018, hvilket vil kræve mange hjælpere. Ønsker om en ny computer. Forretningsudvalget medtager det på det kommende møde.

4. Økonomi. Udsættes


5. Mission – vision- værdigrundlag : se indledning


6. Eventuelt : Standersænkning bliver lørdag den 4. november kl. 12. Vi planlægger fællesspisning umiddelbart herefter med medbragt mad eller evt. levering fra La posta. Erik undersøger mulighederne for levering af mad fra la Posta (egenbetaling).


Næste møde : strategimøde/boost din forening med Jesper Larson: den 11/10 kl 18 - 21


Referat af bestyrelsesmøde i Assens sejlklub tirsdag den 5. september

Afbud: Klaus Bøggild

Fraværende: Henrik Larsen

Mødet indledtes med besøg af Anders Lilhav, DGI Fyn, der fortalte om kommunens tilbud til foreninger: Boost din forening. Vi fandt, at det var et godt tilbud og besluttede at tage imod det. Det indebærer, at vi holder flere møder med en repræsentant fra kommunen (samlet varighed ca 10 – 12 timer), der hjælper os med at afklare vore stærke og svage sider og hvor vi vil sætte ind med henblik på udvikling af foreningen. Vi fandt efterfølgende at den 11/10 var en mulig dag til opstart af projektet, alternativt den 12. Vi diskuterede hvor bredt vi skulle invitere resursepersoner/ medlemmer af sejlklubben til at deltage. Enighed om at flere end bestyrelsen ønskes involveret, og forslag om at næstformændene i udvalgene, et par stykker fra mandagsholdet og instruktørerne i sejlerskolen evt. ungdomsafdelingen skulle inviteres med. Lars laver introduktion og sender den rundt. Birthe kontakter Anders angående dato for opstart. (Dette er gjort: afdelingsleder Jesper Larsson kommer den 11 oktober 18 – 21. Der bliver et opsamlingsmøde for de deltagende foreninger den 30/11, som vi ligeledes deltager i.

1. Referater fra de 2 seneste møder godkendes.

2. Aktuelt ved formand / bestyrelsen. Lars uddelte materiale om klubkonference i DS den 17 – 18 /11. Der var ikke umiddelbart nogen, der meldte sig til at deltage, interesserede kan henvende sig til Lars. Forretningsudvalget holder møde i næste uge. Referat herfra udsendes til bestyrelsen. Der bliver svømning i Tommeruphallen i år. (Hårby under ombygning) Birthe har haft kontakt til roklubben om at slå os sammen, men de var ikke interessere, idet de kun svømmer 1 gang pr måned og laver svømmeprøver, som kræver god plads og ingen legende børn. Datoer for svømning lægges ind i kalenderen, og annonceres i bladet. Vi skal have overdraget de 50.000 kr. fra Fynske bank til Rib båden. Det foreslås at gøre det til juniorafdelingens Feva stævne gerne med presse til stede. Lars kontakter banken.


3. Orientering og nyt fra udvalgene


1: forretningsudvalg / bestyrelse

Økonomi udsættes

Hans oplyser, at vi er 255 medlemmer. Erik har stadig ikke lavet sponsorlister/plan for henvendelse til sponsorer. (Klubben har brug for pengene!) Erik lover at lave det til næste møde.

Havnens dag: der har været et evalueringsmøde: manglede opbakning fra ungdomsafdelingens instruktører. Der var 7 både stillet til rådighed fra vores klub til åben båd, men desværre ikke ret mange besøgende. På evalueringsmødet blev det besluttet at forsøge at involvere hele byen næste år og arbejde på mere synlighed, havnens dag fastsættes af DS og bliver næste år lørdag den 9. juni.

2: Uddannelsesudvalget. Fra udvalget er oplyst at der er udsendt indbydelse til vinterens duelighedskursus- teori. Der er sidste tilmelding den 11 september og p.t. ikke tilstrækkeligt med tilmeldte til at der gennemføres undervisning.

3: Aktivitetsudvalget: Udgår

4: Bladudvalget: Der bliver lavet blad i sep, okt, nov, dec, i alt 9 i år. Der opfordres til at indlevere stof til Hans. Bladet vil i 2018 blive erstattet af nyhedsbreve samt 2 årlige blade. Hans stopper i bladudvalget ved årsskiftet. Ang. hjemmesiden har Hans været i dialog med Klubmodul om, at de skal gøre den færdig. Hans afventer svar en af de nærmeste dage.

5: Materieludvalg: Det blev drøftet om det kunne være en mulighed, at mandagsholdet også varetager materieludvalgets opgaver. Der skal findes en afklaring på dette, samt hvem der skal være kontaktperson evt. bestyrelsesmedlem, da Hans stopper.

6: Klubhusudvalg: også her skal findes en løsning, idet Hans stopper.

7: Seniorudvalg: Bjarne orienterede om planlagte arrangementer i efteråret, de kan ses på hjemmesiden. Bents indslag i morgen udsættes til næste gang.

8: Ungdomsudvalg: Lone har ansøgt om overnatning i klubhuset til Feva stævnet i oktober. Det er samme weekend som Brummers cup, så de to udvalg må være fleksible ang. brug af lokaler.

9: kapsejladsudvalget: Der holdes NM for Wayfarer i 2018, hvilket vil kræve mange hjælpere. Ønsker om en ny computer. Forretningsudvalget medtager det på det kommende møde.

4. Økonomi. Udsættes


5. Mission – vision- værdigrundlag : se indledning


6. Eventuelt : Standersænkning bliver lørdag den 4. november kl. 12. Vi planlægger fællesspisning umiddelbart herefter med medbragt mad eller evt. levering fra La posta. Erik undersøger mulighederne for levering af mad fra la Posta (egenbetaling).


Næste møde : strategimøde/boost din forening med Jesper Larson: den 11/10 kl 18 - 21