Referat af bestyrelsesmøde i Assens sejlklub den 27. september kl. 19

Afbud: Lone

Mødet afholdes ekstraordinært idet forretningsudvalget finder, at der er den del uløste opgaver og usikkerhed om hvem der gør hvad, og fordi bestyrelsesmødet den 11. oktober er afsat til projektet: Boost din forening.

Hovedvægten på mødet er at få diskuteret og løst disse opgave, med udgangspunkt i Klaus foreslåede To Do Liste.

Lars indledte med at opridse hvilke problemer vi har i nærmeste fremtid. Her er nøgleordene: økonomien, medlemstal, kommunikation bestyrelsen imellem og til medlemmerne.

Vi havde en generel snak om vi var gode nok til at informere hinanden, gå de rette kommandoveje, og informere ud til medlemmerne. Der bør nok strammes op på disse punkter.

Den udsendte to do liste er ment som et redskab til at få overblik over, hvem der tager sig af hvilke opgaver og hvem der vil påtage sig de opgaver, som ingen p.t. tager sig af.

I bedes alle se den igennem, og skrive opgaver på som er glemt, samt hvad I eller jeres udvalg tager sig af, samt byde ind med, hvad mere I kan påtage jer.

Listerne med jeres svar bedes sendt tilbage til forretningsudvalget inden en uge (8. oktober). Gerne til sekretæren.

Ang. kommunikation til medlemmerne fandt vi, at det var en langsommelig og dyr proces at kommunikere via bladet. Vi har betalt for Klubmodul, som har en hjemmeside, der med lidt tilretning vil blive let for medlemmerne at navigere rundt i og læse de enkelte udvalgs nyheder, beretninger mm. Der skal også være et forum i hvilket medlemmerne kan få lagt deres indlæg, og referater fra bestyrelsesmøderne vil blive tilgængelige. Det er nemt via klubmodul at sende nyhedsbreve ud til medlemmerne og her henvise til nyt på hjemmesiden. Hans indvendte at vi har en forpligtelse overfor generalforsamlingen om at levere 9 blade i år, og var således uenig i at nedlægge bladet nu. Lars ville gerne på generalforsamlingen forsvare en beslutning om en nedlæggelse af bladet, med baggrund i økonomi og uregelmæssig udgivelse: ifølge Birthe indtil nu kun udgivet 4 numre, og til tider forældede informationer. Vi besluttede, at det netop udsendte blad skulle være det sidste og forretningsudvalget tager sig af tilretning af klubmodulet og hjemmesiden, og får lavet en plan for nyhedsbreve og hvem der selv kan lægge indlæg op mm. Hans vil give klubmodul besked om, at det er Lars og Klaus der nu er kontaktpersoner. Kirstens gamle hjemmeside under klubaktuelt nedlægges: Birthe kontakter Kirsten med hensyn til om noget skal flyttes over.

Hans har tidligere meddelt at han stopper i bladudvalget, klubhusudvalget og materieludvalget og vi skal finde en løsning på, hvad vi gør med de udvalg. Umiddelbart løses mange af opgaverne i dag af mandagsholdet. Vi påtænker, om de tre udvalg kunne slås sammen til et, især hvis nogle af de mere administrative opgaver, som Hans i dag løser, kunne lægges over på andre bestyrelsesmedlemmer. En formand for det nye ”mandagsholdudvalg” ville være ønskeligt, men

en anden mulighed kunne være at et af bestyrelsesmedlemmerne var deres kontaktperson. Der skal findes en løsning før generalforsamlingen.

1. Godkendelse af referat: Udsat

2. Aktuelt ved formand/bestyrelsen: Fynske Bank vil komme den 7. oktober kl 9.30 og overrække os checken på 50.000 kr. Bestyrelsen opfordres til at være til stede. 6 meldte sig. Lars vil forsøge at få journalistdækning. Birthe køber ind til kaffe og rundstykker. Klubkonferencen 17 – 18 november. Stadig ingen interesseret i at deltage.


Birthe deltager i en Vild med Vand heldags-workshop/kursus i Vingsted lørdag den 18. november. Lars laver oplæg til: Boost din forening og inviterer de resursepersoner der ønskes at deltage.

3. Orientering fra udvalg. Økonomi: vi har 50.000 kr. i underskud på driften hovedsagelig grundet manglende indtægter fra kontingent.


Vi skal have lavet en oversigt over hvem vi kan opsøge som kommende sponsorer/ reklame på hjemmesiden. Erik har tidligere lovet at lave listen. Vi afventer Klubmodul : se ovenfor Medlemssituationen. Der kommer flere udmeldinger i øjeblikket. Uddannelsesudvalget: Navigationskurset i denne vinter er aflyst grundet for få tilmeldinger. Skyldes nok at vi havde 2 hold sidste år.

Henrik påtænker at lave et motorkursus, med duelighedsbevis i motorpasning og evt. et førstehjælpskursus måske målrettet førstehjælp på en båd samt hvilke instanser der kan hjælpe når man er på søen. Aktivitetsudvalget: Standersænkning den 4. november. La Posta leverer platter: italienske lækkerier til 130 kr. tilmelding 8 dage før. Der vil blive overrækkelse af præmier til forårets og efterårets kapsejladsvindere samt kåring af årets klubmester. Klubben er vært ved en øl eller vand samt kaffe. Det besluttes ikke at holde julefrokost i år, idet Standersænkningen bliver for tæt på julefrokosten. Vi vil forsøge at få genindført humlepokalen. Birthe laver tilmelding i Event og annoncerer i nyhedsmail. Det besluttes at generalforsamlingen bliver den 22. februar kl 19. Bladudvalget. se ovenfor Seniorudvalget: fortsætter med at mødes hver torsdag aften og 1. onsdag middag hver måned. Program på hjemmesiden. Ungdomsudvalg: udsættes Kapsejladsudvalg: Arrangerer EM i Wayfarer i 2018. De er godt i gang med forberedelserne. Singlehand Danmark rundt overvejer at lave start i Assens næste år.

4. udgår

5. EVT: Hans har fået en forespørgsel fra et medlem, Ole Pårup, om Assens fritidsfiskerforening kan leje vores klubhus til julefrokost den 17. eller 24 november. Klaus mener, at vi ikke må tjene penge på udlån, da vi ikke er momsregistreret. Klaus undersøger dette. Vi kan evt. låne ud mod at der købes øl og vand hos os og de gør rent efter sig. Detbesluttes at Hans kan tilbyde dem det. Hans vil på generalforsamlingen komme med et forslag om at oprette en tursejlerafdeling. Hans mener, at vi med meget stor sandsynlighed kunne få en del eksisterende medlemmer i tale såvel med motor som med sejl ved at oprette en tursejlerafdeling. Samtidig ville det være en god indslusnings mulighed for nye medlemmer, som en konkurrent til tursejlerne.


Søsportscenteret mangler en oversigt over de nøgler vi har ude hos vore medlemmer. Birthe laver en oversigt til Lars. Spørgsmål om hvem der kan bruge roklubbens motionscenter. Det er kun juniorafdelingen der kan det, idet det kun er dem der betaler til søsportscenteret.

Forretningsudvalget laver en plan for velkomst af nye medlemmer.

Hans har hentet klubbens computer hos Alex, den sættes på kontoret.

Hans vil undersøge, hvad det vil koste at bruge AMBA`ets net, og give Klaus besked, idet Klaus har hjemtaget et tilbud.

Referent Birthe