Bekendtgørelser og havne/farvandsnyt


 
Assens Sejlklub 
 
Ordinær generalforsamling

Torsdag den 22. feb. 2018 kl. 19.00 i Assens Sejlklub, klubhuset

 

                        Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling med flg. dagsorden iht. vedtægternes § 8:

 

  1.        Valg af dirigent.

 

  2.       Formandens beretning for det forløbne år.

 

  3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godk., samt forelæggelse af budget for det kommende år.

 

  4.        Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

 

  5.        Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder eventuelt godk. af nye udvalg.

 

   6.        Valg af formand (lige kalenderår).

 

   7.        Valg af sekretær og suppleant for sekretær (lige kalenderår).

 

   8.        Valg af næstformand (ulige kalenderår).

 

 9.        Valg af kasserer og suppleant for kasserer (ulige kalenderår).

 

  10.     Godkendelse, eventuelt valg af formænd til specialudvalg, jvf. § 12.

 

 11.     Godkendelse, eventuelt valg af næstformænd til specialudvalg, jvf. § 12.

 

    12.     Valg af formænd til generelle udvalg, jvf. § 12.

 

    13.     Valg af næstformænd til generelle udvalg, jvf. § 12.

 

 14.     Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jvf. § 14.

 

15.     Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes og motiveres skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Regnskabet bliver fremlagt på Assens Sejlklubs hjemmeside. De der ønsker det kan få rekvireret regnskabet via e-mail 8 dage før generalforsamlingen.

 

                                                                     Bestyrelsen

 
 
 

 

                                                                                        
Næsvej 25 5610 Assens - Mobilepay: 22 18 30 02 - Mail: kontakt@assens-sejlklub.dk - CVR: 80552912